Logo Realitatea.md

ALERTĂ în toată țară. Autoritățile au instituit STARE DE URGENȚĂ de coronavirus. Ce prevede aceasta

17 Martie 2020, 16:27 // Actualitate

Autoritățile din Republica Moldova au declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării, pe o durată de 60 de zile, în contextul răspândirii pandemiei de coronavirus. Parlamentul a votat astăzi instituirea acesteia, inițiativa parvenind de la Guvern. Deși miniștrii ieri-seara au aprobat pentru 30 de zile, prim-ministrul Ion Chicu a anunțat în plen perioada 17 martie - 15 mai.

NOTĂ: stare de urgenţă – ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul  ţării în caz de:
a) iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;
b) existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate.

Potrivit proiectului hotărârii Parlamentului, se declară stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 17 martie - 15 mai, adică 60 de zile, deși inițial, Guvernul a propus doar 30 de zile, iar peste noapte a schimbat în 60 de zile.

  • Guvernul nu elaborat un plan de acțiuni ce urmează a fi implementat, după ce se instituie stare de urgență, menționând că aceste măsuri vor fi aprobate pe parcurs, fără a explica în ce mod și de către cine.

În același timp, se presupune că deciziile vor fi luate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova care va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a unor măsuri, cum ar fi:

1) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;

2) instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;

3) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaroantiepidemice obligatorii;

4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;

5) interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;

6) dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;

7) coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind:

a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale,

despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor

acestei situaţii şi protecţia populaţiei;

b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;

8) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;

9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

10) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;

11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;

12) efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul adoptării.

Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  • Prevedeile și măsurile aplicabile pe durata stării de urgenţă, conform Legii privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război

Pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri:

a) evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;

b) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;

c) dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;

d) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

e) efectuarea, în modul stabilit de lege, a  rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;

f) stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat;

g) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;

h) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

i) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;

j) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

  • Articolul 21. Autorităţile administrative pe durata stării de urgenţă

(1) În cazul declarării stării de urgenţă la iminenţa declanşării sau la declanşarea unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, fapt ce impune necesitatea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor acestora, planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de aplicare a măsurilor impuse revin Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, iar coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

(2) În cazul declarării stării de urgenţă într-un anumit teritoriu, acesta va fi administrat de comisia pentru situaţii excepţionale a autorităţii administraţiei publice locale respective, care va activa sub conducerea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

(3) Armata Naţională acordă sprijin Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în cazurile şi în modul stabilite de legislaţia în vigoare.

  • Articolul 22. Atribuţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova pe durata stării de urgenţă

(1) Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii:

a) emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare  şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate;

b) controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale  autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare;

c) exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;

d) coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi  privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;

e) dispune, în caz de necesitate, sistarea  temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi apei potabile;

f) limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice;

g) stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, cazurile cînd este permisă demisia lucrătorilor;

h) stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.

(2) Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

  • Articolul 24. Atribuţiile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, actualmente Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (IGSU) are următoarele atribuţii:

a) conduce nemijlocit forţele protecţiei civile de pe întreg teritoriul ţării;

b) coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale de soluţionare a problemelor ce ţin de competenţa Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (IGSU) în caz de declanşare a situaţiilor excepţionale şi de organizare a lucrărilor de lichidare a consecinţelor acestora;

c) înştiinţează organele de administrare ale protecţiei civile despre pericolul declanşării sau declanşarea situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi ecologic;

d) organizează, cu forţele şi mijloacele protecţiei civile, executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări necesare în cazul declanşării unor situaţii excepţionale;

e) colectează, generalizează şi prezintă Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova informaţia privind situaţiile excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi ecologic;

f) direcţionează, în comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele evacuate sau refugiate  în localităţile stabilite şi ţine evidenţa acestor persoane.

  • Articolul 25. Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne pe durata stării de urgenţă

Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuţii:

a)  efectuează ridicarea armelor, muniţiilor şi materialelor explozibile aflate la populaţie;

b)  suspendă activitatea unităţilor care comercializează arme şi muniţii şi asigură paza acestora;

c) interzice sau limitează circulaţia persoanelor în anumite localităţi şi în anumite ore şi eliberează, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie;

d) efectuează percheziţii în condiţiile legii;

e) efectuează razii;

f) evacuează din zona supusă regimului stării de urgenţă persoanele   a căror prezenţă poate afecta asigurarea ordinii publice şi a securităţii în această zonă;

g) asigură paza sediilor autorităţilor publice, a misiunilor diplomatice, a staţiilor de alimentare cu apă, energie electrică şi gaze, a staţiilor de radio şi televiziune, precum şi a altor obiective de importanţă naţională;

h) interzice crearea şi activitatea formaţiunilor paramilitare ale cetăţenilor;

i) organizează culegerea, sistematizarea, generalizarea informaţiei despre situaţia operativă creată şi o prezintă Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

  • Articolul 26. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale agenţilor economici, ale instituţiilor publice şi ale cetăţenilor

 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi instituţiile publice sunt obligate să aducă la îndeplinire, în domeniul lor de activitate, măsurile prevăzute de prezenta lege, de alte acte normative şi de planurile corespunzătoare aprobate în modul stabilit.

(2)  Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative care reglementează regimul stării de urgenţă.

  • Articolul 27. Participarea cetăţenilor la realizarea măsurilor legate de declararea stării de urgenţă

(1)  Rezerviştii Forţelor Armate pot fi chemaţi, în temeiul unei hotărîri de Guvern, la concentrări speciale pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi ecologic.

(2) În cazul declarării stării de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, în una sau cîteva unităţi administrativ-teritoriale, în unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, la propunerea conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, a guvernatorului unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, sînt desfăşurate formaţiuni ale protecţiei civile prin dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public, în condiţiile legii.

Realitatea.md amintește că în România, țara vecină, a declarat încă de pe data de 16 martie stare de urgență, în contextul răspândirii infecției de coronavirus. 

  R LIVE TV
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 21.0955 1.0582%
USD USD 17.4150 0.6502%
RUB RUB 0.2367 1.5880%
RON RON 4.3282 1.0601%
UAH UAH 0.6165 0.5382%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile